Thông Báo CĐ articles

A952011-11759562

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của BTC hướng dẫn về việc CBTT. Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT: 1.       Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (file kèm) TNB_ Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2014 Chúng tôi cam kết những thông tin

Top