Biên Bản articles

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2014

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của BTC hướng dẫn về việc CBTT. Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2014 Bien ban phien hop DHDCD thuong nien 2014 Các tin liên quan: Thư mời ĐHCĐ 2014 TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Căn cứ Thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin; TNB_CV 145 goi CBTT Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về: 1. Nghị quyết Đại hội đồng

Top