Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014

nbsteel.vn-bao cao tai chinh 2013

Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT: Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 (file kèm)

HOP DONG KIEM TOAN BCTC 2014

Công ty đã đăng CBTT qua hệ thống IDS, gởi 01 bản đến UBCKNN, HNX theo đường Bưu điện, đồng thời đăng trên trang web: nbsteel.vn

Kính mong nhận được sự giúp đỡ của HNX giúp TNB tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

*

*

Top