Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Căn cứ Thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin; TNB_CV 145 goi CBTT

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (TNB_NQ DHCD thuong nien 2013)

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (TNB_ Bien ban DHCD thuong nien 2013)

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.

Related posts

*

*

Top