Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (file kèm)

Căn cứ thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về:

TNB_Báo cáo TC 2012 đã kiểm toán (đọc trực tuyến)

Nội dung đã đăng tải trước đó:

http://s1.nbsteel.vn/2013/03/thu-moi-tham-du-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2013/

*

*

Top