Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 (file đính kèm)

1. Biên Bản ĐHCĐ bất Thường 2012

2. Nghị Quyết ĐHCĐ Bất Thường 2012

*

*

Top