Thông báo thay đổi Tổng Giám Đốc

Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin, Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Ngày 29/09/2011 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè đã ký Quyết định số: 192/QĐ/NBST giải quyết cho Ông Hà Cương Quyết thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty từ ngày 02/10/2011.

Ngày 29/09/2011 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè đã ký Quyết định số: 193/QĐ/NBST bổ nhiệm Ông Lê Việt giữ chức Tổng giám đốc Công ty từ ngày 02/10/2011.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Công văn đính kèm

Related posts

*

*

Top