Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc: (file đính kèm)

Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước./.

____________

Nguyễn Phùng Hiền – Phó Tổng giám đốc kiêm người CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ

25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 733 625 – Fax: (08) 38 730 264

Website: nbsteel.vn – Email: thepnhabe@vnn.vn

 

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc: (file đính kèm)

Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước./. 

____________

Nguyễn Phùng Hiền – Phó Tổng giám đốc kiêm người CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ

25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 733 625 – Fax: (08) 38 730 264

Website: nbsteel.vn – Email: thepnhabe@vnn.vn

Related posts

*

*

Top