Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng công bố thông tin về Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Nguyễn Thị Thuỷ Tiên:
 1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thủy Tiên
 2. Số chứng minh thư: 020062251 cấp ngày 1/11/2008 tại Tp. HCM
 3. Điện thoại: 08 38733625; Fax: 08 38730264
 4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Ban Kiểm soát
 5. Mã chứng khoán giao dịch: TNB
 6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.970 cổ phiếu
 7. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 5.000 cổ phiếu
 8. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 5.600 cổ phiếu
 9. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.570 cổ phiếu
 10. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
 11. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng sở hữu
 12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 31/8/2011 đến ngày 18/10/2011.
 13. Lý do mua vượt quá số lượng đã đăng ký: Do cá nhân chưa nắm vững các quy định của Nhà nước về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

*

*

Top