Công Bố Thông Tin – Mua Cổ Phiếu QuỹCông Bố Thông Tin – Mua Cổ Phiếu Quỹ

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng thông báo về việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

– Mã chứng khoán: TNB

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 09 cổ phiếu

– Tổng số lượng đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu

– Mục đích: mua để làm cổ phiếu quỹ

– Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại): từ nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn hợp pháp khác (căn cứ BCTC 6 tháng/2011)

– Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 10/8/2011 đến ngày 09/11/2011

– Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận.

Chi tiết (file kèm)

Nghị Quyết HĐQT về việc mua CP qũy

Phương án mua lại cổ phiếu quỹ

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Q2-2011

Báo cáo tài chính Q2-2011

Related posts

*

*

Top