THÔNG BÁO Về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————    ——————————————
Số: 165/TB-NBST     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2011
THÔNG BÁO
Về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt
——————

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thép Nhà Bè

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt số 657/2011-TNB/VSD-ĐK ngày 13/6/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng thông báo đến Quý cổ đông chưa lưu ký chứng khoán về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt cho chứng khoán của công ty như sau:

  1. Thông Báo Trả Cổ Tức
  2. Giấy Đề Nghị Trả Cổ Tức

– Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè
– Mã chứng khoán: TNB
– Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Tỷ lệ thực hiện: 07%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 700 đồng)
– Thời gian thanh toán: từ ngày 28/06/2011
– Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM. Khi đến nhận cổ tức đề nghị mang theo CMND/ Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền có xác nhận (nếu có) và sổ chứng nhận cổ phần.

Trường hợp nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản:
▪ Tổ chức/ cá nhân có đề nghị chuyển khoản, vui lòng cung cấp số tài khoản có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản (đối với cá nhân) trước ngày 27/06/2011 (Mẫu Đính Kèm).
▪ Phí chuyển khoản do cổ đông chi trả, Công ty sẽ khấu trừ vào tiền trả cổ tức trước khi chuyển trả.
Quý cổ đông vui lòng liên hệ Công ty để có thêm thông tin.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCHC.    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hà Cương Quyết

*

*

Top