THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

THƯ MỜI  THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Link Down: 1. Thông báo trieu tap ÐH

Chương trình đại hội xem tại đây: 3. Chuong trình

Mẫu GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————    —————————————
Số: 106/TM-HĐQT     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2011

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

——————

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010:
▪ Thời gian: 8h30’ ngày 27 tháng 4 năm 2011
▪ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè
25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp. HCM
▪ Nội dung: Tham khảo Chương trình đính kèm
▪ Thành phần: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Thép Nhà Bè tại ngày ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2011 có quyền tham dự Đại hội.
Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00’ ngày 25/4/2011 theo địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ
25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 733 625 – Fax: (08) 38 730 264
Sau đó các bản chính của Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội phải được cung cấp cho bộ phận Tiếp tân của Ban Tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc.
Tất cả thông tin liên quan tới Đại hội được cập nhật trên website: www.nbsteel.vn
Trân trọng./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Cương Quyết

Nơi nhận:
– Như trên;
– HĐQT, BKS;    (đã ký)
– Lưu: VT, HĐQT

Related posts

*

*

Top