TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU BỔ SUNG

Ngày  14/12/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305393838 chứng nhận việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần thép Nhà bè từ 100 tỉ VND lên 115 tỉ VND. Ngày  23/12/2010, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đã có quyết định số 977/QD-SGDHN  chấp thuận cho Công ty cổ phần thép Nhà bè được giao dịch bổ sung  1.500.000 cổ phiếu từ ngày 10/01/2011.
Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thông qua nghị quyết và làm thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2010 cho các cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 6 % (mỗi cổ phiếu được tạm ứng 600 đ), dự kiến  sẽ được chi trả cho các cổ đông từ ngày 28/01/2011.

TỔNG GIÁM ĐỐC                        CỘNG TÁC VIÊN

Hà Cương Quyết                        Nguyễn Thành Công

Link tải về: TIN GIAO D_CH C_ PHI_U B_ SUNG

Related posts

*

*

Top