THÔNG BÁO Về việc quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền TrungTHÔNG BÁO Về việc quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÉP NHÀ BÈ                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 269/TB-NBST TPHồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO
Về việc quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung

Hiện nay, đồng bào các tỉnh Nghệ an, Hà tĩnh, Quảng bình đang tiếp tục chống chọi với đợt lũ mới trong muôn vàn khó khăn gian khổ. Để góp phần ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt, Tổng giám đốc và Công đoàn Công ty thông báo:


1.Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ đóng góp 01 ngày lương tháng 10, chuyển về Quỹ xã hội từ thiện Tổng Công ty thép Việt nam để giúp đồng bào vùng lũ.


2.Ban chấp hành Công đoàn Công ty cùng các công đoàn bộ phận lập danh sách CBCNV có gia đình bố mẹ ruột, bố mẹ vợ (chồng), vợ, chồng, con đang sinh sống trong vùng lũ, bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ lụt, có hoàn cảnh khó khăn để đề nghị Công ty xem xét trợ cấp đột xuất.Đề nghị thủ trưởng các phòng ban, phân xưởng kết hợp với Công đoàn để thực hiện thông báo này khẩn trương, kịp thời.

TM.BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN                                                                                      TỔNG GIÁM ĐỐC
Phó Chủ tịch

(Đã ký)                                                                                                                                               (Đã ký)

Nguyễn Thành Công                                                                                                                     Hà Cương Quyết

Nơi nhận:
-Các đơn vị
-Công đoàn Cty
-Ban biên tập website NBST
-Lưu TCHC


*

*

Top