ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2010-2013

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2010-2013

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Hướng dẫn số 21/HD-CĐT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Ban Thường vụ Công đoàn Công ty triệu tập cuộc họp BCH vào ngày 10/6/2010 (lần thứ nhất) và cuộc họp ngày 29/7/2010 (lần thứ hai), nghiên cứu, xây dựng đề án Ban Chấp hành khóa mới, lập ra Quy trình và kế hoạch giới thiệu nhân sự;
Căn cứ vào kết quả giới thiệu nhân sự vào Ban chấp khóa mới của Ban Chấp hành đương nhiệm và kết quả giới thiệu của các Công đoàn Bộ phận;
Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành như sau:

Link đọc trực tuyến: 08.De An Nhan Su

Related posts

One Comment;

  1. Pingback: tien l3

*

*

Top