BẢN KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BCH KHÓA XII

Link đọc trực tuyến: 07.Ban Kiem Diem

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2007 – 2010 đã được Đại hội ngày 26 tháng 09 năm 2007 bầu ra gồm chín (09) đồng chí, trong đó có ba (03) đồng chí là Chủ tịch của các bộ phận và có một (01) đồng chí nữ.

Ngay sau Đại hội, ngày 01 tháng 10 năm 2007, Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Ban Thường vụ; đồng thời phân công trách nhiệm cá nhân phụ trách từng mặt công tác. Các Ủy viên Ban Chấp hành ngoài đồng chí Chủ tịch chuyên trách, tất cả đều là kiêm nhiệm.

Các Ủy viên Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ đều có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình với hoạt động Công đoàn, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách sáng tạo và đầy tâm huyết. Dù trong nhiệm kỳ có một số Ủy viên được điều động – luân chuyển theo yêu cầu sắp xếp cán bộ chuyên môn, các đồng chí đều đã nắm bắt kịp thời yêu cầu công tác, ổn định hoạt động một cách xuất sắc.

Related posts

2 Comments

  1. Pingback: rhode island djs

  2. Pingback: hoc ke toan

*

*

Top